#การเกษตรแบบผสมผสาน #ธรรมชาติ #ท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้สัมผัสถึงวิถี #เกษตรไทย แบ่งเป็น #สวนเกษตร #ปลูกผัก #วิธีปลูกผัก ปูพื้นฐาน #เกษตรกรรุ่นใหม่

งาน DIY สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

เมนูอาหาร บ้านไร่คุณธรรม

บ้านไร่ คุณธรรม

📌ช่อง #บ้านไร่คุณธรรม ต้องการเป็นช่องทางในการบอกเล่าเรื่องราว 🍱#การทำอาหาร และ 🌷#การเกษตรแบบผสมผสาน ตามคำพ่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สอน เพื่อนำพาชีวิตกลับไปสัมผัส #ธรรมชาติ เพื่อสร้างพืนดินว่างเปล่าขาดคนดูแล ให้เป็นสถานที่ #ท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้สัมผัสถึงวิถี #เกษตรไทย แบ่งเป็น #สวนเกษตร #ปลูกผัก อธิบายถึง #วิธีปลูกผัก ปูพื้นฐาน #เกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมกับพัฒนาต่อยอดเป็น #แหล่งรวมต้นไม้ราคาถูกมีทั้งขายหน้าฟาร์ม และ #ขายต้นไม้ออนไลน์

ขยายต่อยอดเป็น #เกษตรทําเงิน ในการ #แปรรูปสินค้าเกษตร รวมกลุ่มชาวบ้าน ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ร่วมกันสร้างการตลาดที่ยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตร อีกทั้งมีความตั้งใจให้พื้นที่นี้ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงวิถีการทำเกษตรแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน ปุ๋ย น้ำ เมล็ดพันธุ์ อีกทั้งการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ให้สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเรา
📲 064 147 9246

บ้านไร่ คุณธรรม